Nawigacja

Cennik czynności probierczych

Cennik czynności probierczych

 

Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie uprzejmie informuje, że z dniem 22 września 2012 roku zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie wysokości opłat za czynności organów administracji probierczej oraz trybu ich pobierania (Dz. U. z dnia 7 września 2012 r. poz. 998).

Od 24 września 2012 roku będą pobierane opłaty za czynności organów administracji probierczej zgodnie z obowiązującymi nowymi stawkami (Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2012).

Ponadto, pragniemy poinformować, że w załączniku do ww. rozporządzenia wprowadzone zostały opłaty:

  • - za dokonanie wpisu znaku imiennego do rejestru (§ 9);
  • - za udostępnienie danych z rejestru znaków imiennych (§ 10);
  • - za wydanie, na wniosek podmiotu zgłaszającego, świadectwa badania dla wyrobu oznaczonego cechą probierczą (§ 8);
  • - za wykonanie, na wniosek podmiotu zgłaszającego, czynności pomocniczych (§ 12);
  • - za wydanie decyzji o utworzeniu punktu probierczego (§ 14.1.) ;
  • - za wydanie decyzji o odmowie utworzenia punktu probierczego (§ 14.2.).

Wszelkie, dodatkowe informacje możecie Państwo znaleźć na stronie internetowej: www.gum.gov.pl/pl/oup_krakow lub pod numerami telefonów naszych jednostek.

 

§1. Za przeprowadzenie badania nowo wytworzonego wyrobu z metali szlachetnych zgłoszonego przez wytwórcę, inny podmiot wprowadzający wyrób do obrotu lub ich upoważnionego przedstawiciela, niezależnie od zastosowanej metody badania, pobiera się opłatę za każdy rozpoczęty gram badanego wyrobu:  
1) platynowego, palladowego albo złotego 1,27 zł
2) srebrnego 0,12 zł
§2. Za przeprowadzenie badania metodą przybliżoną wyrobu z metali szlachetnych oznaczonego polską cechą probierczą i sprawdzenie oraz potwierdzenie tej cechy pobiera się opłatę za każdy rozpoczęty gram badanego wyrobu:
1) platynowego, palladowego albo złotego 0,80 zł
2) srebrnego 0,10 zł
§3. Za przeprowadzenie badania wyrobu z metali szlachetnych innego niż wyrób, o którym mowa w § 1, oraz wyrobu z metali szlachetnych wycofanego z obrotu na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy, niezależnie od zastosowanej metody badania, pobiera się opłatę za każdy rozpoczęty gram badanego wyrobu:
1) platynowego, palladowego albo złotego 3,63 zł
2) srebrnego 0,61 zł
§4. Za przeprowadzenie badania wyrobu srebrnego o masie jednostkowej przekraczającej 50 g, za każdy rozpoczęty gram badanego wyrobu, niezależnie od zastosowanej metody badania pobiera się opłatę w wysokości: 0,08 zł
§5. W przypadku badania wyrobu wykonanego z materiałów niebędących metalami szlachetnymi, zawierającego metale szlachetne w postaci elementów zdobniczych lub części użytych ze względów technicznych, opłaty, o których mowa odpowiednio w § 1–4, oblicza się za każdy rozpoczęty gram badanego elementu lub części z metalu szlachetnego.
§6. Za umieszczenie znaku „MET” pobiera się – za każdy umieszczony znak – opłatę w wysokości:
1) w przypadku zastosowania metody mechanicznej 0,70 zł
2) w przypadku zastosowania metody laserowej 1,20 zł
§7. Za oznaczenie wyrobu cechami probierczymi z użyciem urządzenia laserowego, od jednej oznaczonej sztuki, pobiera się opłatę w wysokości: 1,20 zł
§8. Za wydanie, na wniosek podmiotu zgłaszającego, świadectwa badania dla wyrobu oznaczonego cechą probierczą pobiera się opłatę w wysokości: 12,00 zł
§9. Za dokonanie wpisu znaku imiennego do rejestru znaków imiennych pobiera się opłatę w wysokości: 180,00 zł
§10. Za udostępnienie danych z rejestru znaków imiennych pobiera się opłatę w wysokości: 18,00 zł
§11. Za umieszczenie na wyrobie, na wniosek podmiotu zgłaszającego, znaku imiennego oraz oznaczenia liczbowego informującego o próbie wyrobu pobiera się opłatę od każdego umieszczanego znaku imiennego albo oznaczenia liczbowego w wysokości:
1) w przypadku zastosowania metody mechanicznej 0,70 zł
2) w przypadku zastosowania metody laserowej 1,20 zł
§12. Za wykonanie, na wniosek podmiotu zgłaszającego, czynności pomocniczych towarzyszących czynnościom badania i oznaczania wyrobu, od każdego wyrobu, dla każdej wykonanej czynności pobiera się opłatę w wysokości: 0,60 zł
§13.1. Za wystawienie, na wniosek podmiotu zgłaszającego, zaświadczenia o przeprowadzonych czynnościach pobiera się opłatę w wysokości: 12,00 zł
2. Za wydanie zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, w języku angielskim pobiera się opłatę w wysokości: 24,00 zł
§14.1. Za wydanie decyzji o utworzeniu punktu probierczego pobiera się opłatę w wysokości: 4000,00 zł
2. Za wydanie decyzji o odmowie utworzenia punktu probierczego pobiera się opłatę w wysokości: 2000,00 zł
§15. Opłaty za czynności związane z badaniem i oznaczaniem wyrobów z metali szlachetnych oraz wyrobów zawierających metale szlachetne wykonywane w punktach probierczych ulegają obniżeniu o 20% w stosunku do opłat pobieranych w siedzibach organów administracji probierczej.
Za czynności organów i urzędów administracji probierczej, związane z wydawaniem opinii i przeprowadzaniem ekspertyz, w tym - za wykonywanie analiz chemicznych stopów zawierających metale szlachetne - pobiera się opłaty według stawki godzinowej w wysokości 72 zł za każdą godzinę pracy pracownika administracji probierczej; za każdą niepełną godzinę pracy opłatę pobiera się proporcjonalnie.


Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za czynności organów administracji probierczej oraz trybu ich pobierania (Dz. U. z dna 7 września 2012 r., poz. 998)

do góry