Nawigacja

Przesyłki kurierskie

Przesyłki kurierskie

Tryb przesyłania wyrobów do badania i oznaczania cechą probierczą w formie przesyłki kurierskiej lub za pośrednictwem poczty

Wyboru firmy spedycyjnej, określenia wartości przesyłki, sposobu jej zapakowania, opłaty z góry za przewóz tam i z powrotem wraz z kosztami ubezpieczenia – dokonuje interesant.

W przypadku korzystania z tego trybu zgłoszenia wyrobów, opłata za czynności Urzędu dokonywana jest wyłącznie przelewem – najpóźniej w dniu wysłania wyrobów.

Uprzejmie prosimy o podanie masy każdego asortymentu zgłaszanych wyrobów zarówno brutto jak i netto z zaokrągleniem do 0,1 g oraz precyzyjne naliczenia opłaty – z uwzględnieniem zasady, że zgodnie z obowiązującymi przepisami należy ją obliczyć za każdy, rozpoczęty gram zgłaszanego wyrobu lub zgłaszanej partii wyrobów.
W przypadku konieczności zastosowania laserowego oznaczania wyrobów: cechą probierczą, znakiem „MET”, oznaczeniem liczbowym, znakiem imiennym, przy obliczaniu opłaty probierczej należy dodatkowo uwzględnić opłatę w wysokości 1,20 PLN za każdy umieszczony znak.

Czynności probiercze wszczynane są dopiero po wpłynięciu stosownej opłaty na konto Urzędu.

Powyższa opłata nie dotyczy przypadków przesyłania próbek stopów na ekspertyzę.
W ww. przypadku opłata winna być przesłana na konto Urzędu po wykonaniu czynności i wystawieniu decyzji.

Nadwyżki opłat będą zwracane interesantowi na jego konto, natomiast niedobór opłaty automatycznie wstrzyma realizację czynności probierczych do czasu uzupełnienia brakującej opłaty.

Przesyłka otwierana jest komisyjnie (przez dwie osoby) w siedzibie Wydziału Technicznego lub jednego z wydziałów zamiejscowych. Z jej otwarcia sporządzany jest protokół, który zawiera datę i godzinę jej dostarczenia oraz informację o liczbie sztuk i masie wyrobów – w przypadku partii do 50 sztuk, a w przypadku partii, w których liczba wyrobów przekracza 50 sztuk informację o masie wyrobów i liczbie sztuk wg oświadczenia zgłaszającego.

W przypadku wystąpienia w przesłanym zgłoszeniu niezgodności w zakresie deklarowanej masy lub liczby sztuk w odniesieniu do stanu faktycznego, komisja odbierająca przesyłkę dokonuje stosownych zmian, po telefonicznym uzgodnieniu ich z interesantem.

Interesant jest zobligowany do dołączenia do przesłanych wyrobów wypełnionego formularza z następującymi informacjami:

  1. imię i nazwisko właściciela firmy oraz jej nazwa;
  2. numer ewidencyjny nadany w Okręgowym Urzędzie Probierczym;
  3. adres zwrotny, na który należy odesłać przesyłkę i który musi być zgodny z danymi adresowymi znajdującymi się w ewidencji urzędu probierczego;
  4. informacja o liczbie sztuk, masie wyrobów oraz masie materiału porównawczego na analizę;
  5. w przypadku wyrobów, w których zastosowano elementy niebędące metalami szlachetnymi – informacja o masie metalu szlachetnego – która stanowiła podstawę do obliczenia i uiszczenia opłaty probierczej w formie przelewu;
  6. w przypadku wyrobów zgłaszanych z metkami lub w opakowaniach – informacja o masie netto wyrobów – która stanowiła podstawę do obliczenia i uiszczenia opłaty probierczej w formie przelewu;
  7. numer telefonu kontaktowego, celem dokonania ustaleń w przypadku problemów z badaniem i oznaczaniem cechą probierczą lub nieprawidłowego naliczenia opłaty;
  8. ewentualne dyspozycje w sprawie miejsca umieszczenia cech probierczych lub sposobu cechowania;
  9. czytelny podpis właściciela firmy.

Cennik opłat wg: Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie wysokości opłat za czynności organów administracji probierczej oraz trybu ich pobierania (Dz. U. z dnia 7 września 2012 r. poz. 998).
Formularze do pobrania:

Formularz zgłoszenia do badania i cechowania wyrobów złotych platynowych, i palladowych
Formularz zgłoszenia do badania i cechowania wyrobów srebrnych
Formularz zgłoszenia do badania i cechowania wyrobów srebrnych pow. 50g
Formularz zgłoszenia do badania surowców lub półfabrykatów na zawartość metali szlachetnych
 

do góry