Nawigacja

Rejestracja znaku imiennego

Rejestracja znaku imiennego

 

Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie uprzejmie informuje, że z dniem 22 września 2012 roku zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie wysokości opłat za czynności organów administracji probierczej oraz trybu ich pobierania (Dz. U. z dnia 7 września 2012 r. poz. 998).

Od 24 września 2012 roku będą pobierane również opłaty:

 • - za dokonanie wpisu znaku imiennego do rejestru (§ 9);
 • - za udostępnienie danych z rejestru znaków imiennych (§ 10).

Ww. opłaty, zgodnie z par.1 ust.3 ww. rozporzadzenia pobierane są z góry, przy czym możliwe są 3 przypadki:

1. Wymagane do dokonania wpisu dokumenty są składane osobiście przez interesanta w Wydziale Nadzoru, a opłata w wysokości 180,-PLN, wnoszona z góry w kasie Wydziału Technicznego Okręgu, co pozwoli na uruchomienie dalszych działań;

2. Wymagane do dokonania wpisu dokumenty są składane osobiście przez interesanta w Wydziałach Zamiejscowym Okręgu w Chorzowie, Wrocławiu, Poznaniu, Częstochowie wraz z wniesieniem opłaty w wysokości 180,- PLN.
Złożone w tych jednostkach dokumenty zostaną przesłane do Wydziału Nadzoru w OUP-Kraków.

3. Wymagane do dokonania wpisu dokumenty są przesłane pocztą do Wydziału Nadzoru w OUP-Kraków. Działania zostaną podjęte dopiero po potwierdzeniu uiszczenia opłaty w wysokości 180,-PLN, drogą przelewu na numer konta Urzędu: NBP O/Okr. Kraków nr 11 1010 1270 0037 5322 3100 0000.

Identyczna procedura obowiązuje przy udostępnianiu danych z rejestru znaków imiennych. W tym przypadku konieczne jest dokonanie z góry opłaty w wysokości 18,- PLN.

Wzór formularza wniosku wypełniają:

 • Wytwórcy nowo wytworzonych na terytorium RP wyrobów z metali szlachetnych uzgadniający po raz pierwszy wzór znaku imiennego,
 • Wytwórcy wyrobów z metali szlachetnych zmieniający wizerunek znaku imiennego,
 • Wytwórcy wyrobów z metali szlachetnych zmieniający dane objęte wpisem do rejestru znaków imiennych,
 • Podmioty wprowadzające do obrotu wyroby, których masa części wykonanych ze stopu metali szlachetnych jest mniejsza niż:
  • 1 gram dla stopów platyny,
  • 1 gram dla stopów złota,
  • 5 gramów dla stopów srebra.
 • Wytwórcy wyrobów z metali szlachetnych niewprowadzający do obrotu wytwarzanych wyrobów.

Formularz wniosku o wpis do rejestru znaków imiennychpobierz formularz wniosku o wpis do rejestru znaków imiennych

Do wniosku należy dołączyć odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli podmiot jest wpisany do tego rejestru.

Zestawienie kodów działalności gospodarczej wg PKD 2007 dotyczących produkcji, naprawy lub sprzedaży wyrobów z metali szlachetnychpobierz tabelę kodów PKD 2007

Formularz wniosku o udostępnienie informacji z rejestru znaków imiennychpobierz formularz wniosku o udostępnienie informacji z rejestru znaków imiennych

Szczegółowe pytania należy kierować do:

Wydział Nadzoru
w Okręgowym Urzędzie Probierczym w Krakowie
tel. 12 430 35 26 lub 12 421 05 01 wew. 23, 26

do góry